Bodrum CV ile Sende Hızlı İş Bul...

İşveren Müşteri Temsilcisi Aydınlatma Metni

Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde korunmasını sağlamak için teknolojik ve alt yapı olanaklarını kullanarak teknik ve idari önlemleri almaktadır.

Kişisel verilerinizi, Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekteyiz. Kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için işliyoruz. Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli azami süre ve herhalde yasal zamanaşımı süreleri kadar saklayacağımızı taahhüt ediyoruz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Normal Nitelikli Kişisel Verileriniz Kimlik (Ad, soyadı), İletişim (adres, telefon, e-posta, m), imza sirküleri, imza, Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurum, iş tanımı, unvan, Banka Bilgileri, site içi aktiviteleri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE ELDE EDİYORUZ?

izden ve/veya kurumunuzu temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya kurumunuzun diğer temsilcileri/çalışanları tarafından bize sözlü, yazılı veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla elde ediyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi, (i) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ii) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, (iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine dayanarak işliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi, sözleşme süreçlerinin, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işliyoruz. Kişisel verileriniz ayrıca mevzuattan kaynaklı saklama ve arşiv yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARIYORUZ?

Kişisel verilerinizi hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlarımıza, mahkeme, icra dairesi ve notere iletiyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

  • Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
  • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,
  • Kanun'da belirtilen şartlar dahilinde silinmesini veya yok edilmesini istemek,
  • Düzeltme, silme veya yok edilme taleplerinin uygulanması halinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Usulüne uygun olarak yaptığınız başvurunuzda yer alan taleplerinizi geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağız.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirket’in internet sitesinde bulunan başvuru formunu yazdırıp, doldurarak elden teslim veya noter aracılığıyla veya bize daha önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimize kaydedilmiş olan e-posta adresini kullanarak aşağıda yer alan e-posta adresimize iletmeniz suretiyle gerçekleştirebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.
E-posta adresi: info@bodrumcv.com
Mersis No: 0178147959600001
Adres: Çarşı Mah. Çarşı Sok. Bodrum Belediyesi Gıda Çarşısı No:2/29 Muğla - Bodrum / Türkiye
Telefon: +90 549 199 48 48