Bodrum CV ile Sende Hızlı İş Bul...

Referans Kişi Aydınlatma Metni

Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde korunmasını sağlamak için teknolojik ve alt yapı olanaklarını kullanarak teknik ve idari önlemleri almaktadır.

Kişisel verilerinizi, Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekteyiz. Kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için işliyoruz. Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli azami süre ve herhalde yasal zamanaşımı süreleri kadar saklayacağımızı taahhüt ediyoruz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Normal Nitelikli Kişisel Verileriniz

Kimlik (Ad, soyadı), İletişim (adres, telefon, e-posta, m), iş tanımı, unvan

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE ELDE EDİYORUZ?

Yukarıda sayılan kişisel verilerinizi, Bodrum CV platformu vasıtasıyla iş arayan adayın platforma bilgi girişi yapması suretiyle elde ediyoruz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebine dayanarak işliyoruz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi, sizinle iletişim kurarak iş arayışında olan aday hakkında bilgi edinmek amacıyla işlemekteyiz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARIYORUZ?

Aday tarafından Bodrum CV ile paylaşılan referans kişi verileri adayın özgeçmişi içerisine kaydedilmekte ve adayın özgeçmiş paylaşım tercihlerine göre Bodrum CV üyesi işveren müşteriler ile paylaşılmaktadır. Adayın paylaşım tercihleri doğrultusunda kişisel verilerinize erişen gerçek kişiler ve/veya başvuruda bulunulan tüzel kişiliğin gerçek kişi temsilcileri kişisel verilerinizi kendi veri kayıt sistemlerine kaydedebilmektedir. Bu işlem için aydınlatma yapma yükümlülüğü işlemi gerçekleştiren gerçek ve/veya tüzel kişi kurum/kuruluşların sorumluluğundadır. Aktarılan kişisel verilerinize ilişkin bir talebiniz olması halinde talebinizi ilgili tarafa ileteceğiz. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

  • Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
  • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,
  • Kanun'da belirtilen şartlar dahilinde silinmesini veya yok edilmesini istemek,
  • Düzeltme, silme veya yok edilme taleplerinin uygulanması halinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Usulüne uygun olarak yaptığınız başvurunuzda yer alan taleplerinizi geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağız. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirket’in internet sitesinde bulunan başvuru formunu yazdırıp, doldurarak elden teslim veya noter aracılığıyla veya bize daha önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimize kaydedilmiş olan e-posta adresini kullanarak aşağıda yer alan e-posta adresimize iletmeniz suretiyle gerçekleştirebilirsiniz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.

E-posta adresi:  info@bodrumcv.com

Mersis No: 0178147959600001

Adres: Çarşı Mah. Çarşı Sok. No:2/29 Bodrum/Muğla

Telefon: 0549 199 48 48