Aday Kişisel Veri Aydınlatma Metni

Ana Sayfa / Aday Kişisel Veri Aydınlatma Metni

Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.  olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan, sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

 

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik Verisi

Adı, Soyadı, TC. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Medeni Durumu.

İletişim Verisi

Telefon Numarası, Açık Adres Bilgisi, E-posta Adresi, Kurum İçi İletişim Bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sendika Bilgileri, Sağlık Raporu, Günlük Hastalıklara İlişkin Şikayetler, Periyodik Muayene Formları. 

Eğitim Verisi

Öğrenim Durumu, Sertifika ve Diploma Bilgileri, Yabancı Dil Bilgileri, Eğitim ve Beceriler, Katıldığı Seminer ve Kurslar, Bilgisayar Kullanma Yetisi vb.

İş Deneyimi Verisi

Toplam Tecrübe, Çalışma Durumu ve Unvanı, İş deneyimleri (Firma İsimleri, Çalışmış Olduğu Dönemler, İş Tanımı) Yetkinlikleri, Referans Bilgileri (Referans Kişisinin Adı Soyadı, Unvanı, İşyeri, Telefonu, E-postası) ve Varsa CV’sine Eklediği Her Türlü Word, Excel, Sunum Dosyaları vb.

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek Kişiye Ait Fotoğraf, Kamera kayıtları (Kişilerin Kendi Verdiği Fotoğraflar ile Kurum İçi ve Dışı Tüm Eğitim ve Etkinliklerde Dergi Sosyal Medya, İnternet Sitesi vb Tüm Mecralarda Paylaşılmak Üzere Çekilen Fotoğraflar

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kamera Kayıtları

Web Sitesi Kullanım Verileri

Siteye Üye Olduğunuz Tarih, yaptığınız başvurular / başvurulan pozisyon seviyesi, siteye giriş yapma sıklığınız/zamanlarınız, ios/android/mobil site/ web site kullanıcısı olduğunuza dair bilgiler, özgeçmişinizin güncellenme tarihi, çalışmayı tercih ettiğiniz pozisyonlar, şehirler, iş habercisi üyeliğiniz kapsamındaki kayıtlı kriterleriniz, engellediğiniz  firmalar, siteye son giriş tarihiniz, son mesaj tarihiniz, son mesaj seviyesi, son mesaj pozisyonu, son mesaj sektörü, son mesaj attığı firma, adayın cep telefonundan ilan numarasını arayıp aramadığı bilgisi, uygulamaların kullanılışı bilgisi (uygulama içerisinde yapılan her hareket, seçim ve video mülakat sistemini kullanmanız durumunda kamera ve mikrofon izni), IP, Device ID, kullandığı operatör bilgisi, cihaz bilgisi (versiyon-model)

Diğer 

Sürücü Belgesi Kayıtları, İşyeri Giriş Çıkış Kayıtları, Askerlik Bilgisi, ilana başvuru sırasında sorulmuş olan soruların (“Standart soru”) ve ayrıca işverenin adaya sorduğu soruların (“Özel soru”)cevapları

 

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.5’e göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.  Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

· Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

· Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

· Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

· İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK m.6’ya göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Ancak, yukarıda belirtilen sağlık dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kişisel verileriniz Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.  tarafından yukarıda belirtilen 6698 KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

Kişisel verileriniz;

 • İstihdam yaratmak ve işe alım sürecinize destek vermek,
 • İş habercisi, özgeçmiş görüntüleme vb gibi, işe alım sürecinizde size destek olabilecek bildirimlerin iletilmesini sağlamak,
 • Size iş bulmak, işverenleri de doğru adaya ulaştırmak amacıyla, paylaştığınız kişisel verilerinizden yararlanarak işveren ilanları ile eşleştirme yapmak,
 • Özgeçmişinizi, başvuru yaptığınız veya özgeçmişinizin bütün işverenlere görünebilmesi seçeneğini seçtiğiniz takdirde, talep eden işveren müşteriye aktarmak,
 • Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek,
 • Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak,
 • Hizmet kalitemizi arttırmak ve hizmet kontrolü sağlamak,
 • Yaşanan teknik sorunlarda müdahale edebilmek ve sorunun kaynağını anlayabilmek,
 • Size istihdam hizmetimizi sağlayabilmek adına özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verilerinizi paylaşım tercihleriniz doğrultusunda, yurt içi ve/veya yurt dışı merkezli işveren(ler) le paylaşmak,
 • Paylaşım tercihleriniz doğrultusunda, kişisel verilerinizin, Bodrum CV’yi ziyaret edenler tarafından görüntülenmesini sağlamak,
 • İşveren müşterilerimizin ilana ekledikleri ve Bodrum CV tarafından kendilerine sunulan Standart Sorular arasında bulunmayan özel sorulara verdiğiniz cevapları, ancak bu üye işverenin Bodrum CV üzerinde kendisi adına açık rıza talep etmesi ve sizin de bu açık rızayı kendisinde vermeniz halinde ilgili işveren üyelere aktarmak, 
 • Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.  ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Rıza vermeniz halinde, tespit edilen sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliklerinin yapılması ve bu yolla sağlığınız için uygun olan iş pozisyonlarının sizlere sağlanması,
 • Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş. ’nun İş Kanunu ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep / şikayetlerin takibi,
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapmak, site kullanımını yorumlamak,
 • Size verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmak ve kalite kontrolünü sağlamak,
 • Şirket içerisinde kullanılan yazılımları iç ve dış kaynak kullanarak geliştirmek,

           amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla işlenebilecektir.

 

 4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Fakat kişisel veriler 6698 Sayılı Kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen şartlardan ( Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması) ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla 6. Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan (Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir) birinin bulunması halinde ilgili kişinin açık rızası olmadan aktarılabilir.

Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. 

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz;

Üyelik sözleşmenizde yer alan amaçlar doğrultusunda, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.  olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı kuruluşlara, Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş. ’nin diğer departmanlarına ve bankalar ile Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş. ’nin faaliyetini sürdürmek için veri paylaşmak zorunda olduğu diğer üçüncü kişilere 6698 sayılı KVK K.nin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.  tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.  iş ve işlemlerinin mevzuata uygun açıdan yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte verileriniz; fiziki ve elektronik ortamda, sitemize üye olurken vermiş olduğunuz özgeçmişiniz ve iş başvurunuza dair sunduğunuz diğer belgeler, dosya yükleme özelliğini kullanarak kişisel veri içeren belge yüklemeniz, bizi arayarak destek talep etmeniz halinde telefon görüşmemiz sırasında ses kaydınızın alınması, İlana başvuru sırasında sorulmuş olan sorulara (“Standart soru”) ve ayrıca işverenin sorduğu sorulara (“Özel soru”) cevap vermeniz, Çerez Politikamız’da detayları belirtildiği üzere kullanılan çerezler aracılığı ile üyeliğinizin devamı süresince verdiğiniz belgeler ve işyerinde bulunan güvenlik kameraları aracılığı ile fiziksel ve elektronik olarak toplanmaktadır.

 

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (3.) ve (4). Maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve 6698 sayılı Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak da aktarılabilmektedir.

 

6. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

Kişisel verileriniz, üyeliğiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuat uyarınca üyeliğinizi pasif hale getirmenizden itibaren 5 (beş) yıl boyunca saklanacaktır. Kamera kaydı suretiyle elde edilen kişisel verileriniz ise kayıt tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.  tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. 

 

 7. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.’ne iletmeniz durumunda Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.  talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVK Kanun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.  tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· 6698 sayılı Kanunun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş. ’na iletebilirsiniz. Bu çerçevede Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş. ’na 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; “Çarşı Mah. Çarşı Sokak Bodrum Belediyesi Gıda Çarşısı Sit.

No:2/29 - Bodrum MUĞLA” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. 

 

Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Kurumumuza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@bodrumcv.com adresine iletebilirsiniz.