Kişisel Veri Saklama, İmha ve Anonimleştirme Politikası

Ana Sayfa / Kişisel Veri Saklama, İmha ve Anonimleştirme Politikası

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA, İMHA VE ANONİMLEŞTİRME POLİTİKASI

 

 1. KAPSAM

 

  1. İşbu “Kişisel Veri Saklama, İmha ve Anonimleştirme Politikası” (“Politika”); Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.’nin kişisel verileri işlediği herhangi bir sürece dahil olan çalışanlarını, çalışan adaylarını, ziyaretçilerini, hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, işbirliği içinde olduğu kurumların çalışanları ve yetkilileri ile üçüncü kişileri kapsamaktadır. 
  2. Şirketimiz çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Şirketimiz’in sahip olduğu ya da Şirketimizce yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.
  3. İşbu Politika; Şirketimizin kişisel verileri saklama ve kişisel veriler üzerinde uygulayacağı tüm imha faaliyetlerini kapsayacak olup, her türlü imha gereksinimi sonucunda uygulanacaktır.
  4. İşbu Politika kişisel veri olmayan veriler hakkında uygulanmayacaktır. 
  5. Konu ve süreç ile alakalı yeni mevzuatın belirlenmesi veya ilgili mevzuatın güncellenmesi durumunda, Şirketimiz, Politikası’nı ilgili mevzuata uyumlu olacak şekilde güncelleyerek mevzuat gerekliliklerine uyacaktır.
  6. İşbu Politika’nın Şirketimiz tarafından uygulanmasında hukuki bir engel olduğuna kanaat getirildiği durumlarda, Şirketimiz uygulayacağı adımları gerek görülmesi durumunda yeniden belirleyebilecektir.

 

 1. TANIMLAR

 

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

Alıcı Grubu

Veri Sorumlusu tarafından Kişisel Verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini ifade eder.

Anonim Hale Getirme veya Anonimleştirme

Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

Anonim Hale Getirilmiş Veri

Başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmiş veriyi ifade eder.

İmha

Kişisel silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesini ifade eder.

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere Veri Sorumlusu organizasyonu içerisinde veya Veri Sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda Kişisel Verileri işleyen kişileri ifade eder.

Kanun

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir Veri Kayıt Sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen Kişisel Verilerin bulunduğu her türlü ortamı ifade eder.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder (işbu Politika kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi uygun olduğu ölçüde aşağıda tanımlanan Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i de kapsayacaktır).

Kişisel Veri İşleme

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veri üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

 

 

Kurul 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder.

KVK Düzenlemeleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kişisel Verilerin korunmasına yönelik ilgili diğer mevzuatı, düzenleyici ve denetleyici otoriteler, mahkemeler ve diğer resmi makamlar tarafından verilen, bağlayıcı kararları, ilke kararlarını, hükümleri, talimatları ile verilerin korunmasına yönelik uygulanabilir uluslararası anlaşmaları ve diğer her türlü mevzuatı ifade eder.

 

 

Politika

Şirketimizin Kişisel Verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme işlemi için dayanak yaptığı Kişisel Veri Saklama, İmha ve Anonimleştirme Politikası’ni ifade eder.

Sicil

Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili’ni ifade eder.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Silme veya Silinme

Kişisel Verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini ifade eder.

Veri Envanteri

Şirketimizin iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu Kişisel Veri İşleme faaliyetlerini; Kişisel Veri İşleme amaçları, veri kategorisi, Kişisel Verilerin aktarıldığı Alıcı Grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve Kişisel Verilerin İşlendiği amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen Kişisel Verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri ifade eder

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel Verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.

Veri Öznesi/İlgili Kişi

Kişisel Verileri Şirketimiz tarafından veya Şirketimiz adına işleme sokulan tüm gerçek kişileri ifade etmektedir.

Veri Sorumlusu

Kişisel Verileri işleme amaçları ve işleme yollarını belirterek işleyen, Veri Kayıt Sisteminin kurulması ve yönetilmesi sorumluluğu bulunan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

 

Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi

 

Veri Sorumluları

Bilgi Sicil Sistemi

KVK Düzenlemeleri ile ilgili olarak Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişiyi ifade eder.

 

Veri sorumlularının sicile başvuruda ve sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemini ifade eder.

Yönetmelik

28.10.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Haline Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’i ifade etmektedir.

Yok Etme

Kişisel Verilerin, hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade eder.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası içerisinde bulunan tanımlar işbu Politika için de geçerlidir.

 

 1. AMAÇ 

 

  1. III.1.İşbu Politika, Kanunun 7. maddesi uyarınca oluşturulan Yönetmelik içerisinde yer alan kişisel verilerin saklanmasından, silinmesinden, yok edilmesinden veya anonim hale getirilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler hakkında uygulanacak olup Şirketimiz ile Şirketimizin sözleşmesel olarak sorumlu kıldığı üçüncü kişiler tarafından uyulması gereken esasları belirlemektedir.

 

  1. III.2.Yönetmelik uyarınca Şirketimiz, sicile kayıt yükümlülüğü olan bir veri sorumlusu olarak, kişisel verileri, uhdesinde bulunan veri envanterine uygun bir şekilde saklamak ve gerektiğinde silmek, yok etmek ya da anonim hale getirmek için bir Politika hazırlamak ve bu Politikaya uygun hareket etmek ile yükümlüdür. Bu kapsamda Şirketimiz sayılan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla işbu Politika’yı hazırlamıştır.

 

  1. III.3.Kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıdaki ilkeler geçerli olacaktır:

 

 1. 3.3.1.Kanunun 4. maddesindeki genel ilkelere ve Yönetmelik’in 7. maddesindeki ilkelere uyulacaktır.
 2. 3.3.2.Şirketimiz işbu Politikayı hazırlamış olmanın tek başına kişisel verilerin Yönetmelik, Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun olarak silindiği, yok Edildiği veya anonim hale getirildiği anlamına gelmeyeceğini kabul etmektedir. 
 3. 3.3.3.Şirketimiz, kişisel verileri saklarken yahut silerken, yok ederken veya anonim hale getirirken, kanunun 12. maddesinde yer alan güvenlik tedbirlerine, ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere ve Politika’ya uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 4. 3.3.4.Şirketimiz, bünyesinde bulundurduğu otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi sırasında İşbu Politika’ya ve Politika’ya bağlı olarak uygulanacak araç, program ve süreçlere uygunluk sağlayacağını taahhüt eder.

 

 1. KAYIT ORTAMLARI

 

  1. IV.1.Şirketimiz nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerine uygun bir kayıt ortamında tutulur. Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları; genel itibariyle kağıt üzerinde ve Şirketimiz bünyesinde yer alan sunucular, sabit ya da taşınabilir diskler gibi dijital ortamlardır. İşbu Politika ile kişisel veri içeren ve aşağıda sayılmış olan ortamlar ve bunlara ek olarak ortaya çıkabilecek diğer ortamlardaki kişisel verileri Politika’nın kapsamına dahil etmeyi kabul eder:

 

 1. 4.1.5.Şirketimiz adına kullanılan bilgisayarlar/sunucular.
 2. 4.1.6.Ağ cihazları.
 3. 4.1.7.Ağ üzerinde veri saklanması için kullanılan paylaşımlı/paylaşımsız disk sürücüleri.
 4. 4.1.8.Bulut sistemleri.
 5. 4.1.9.Mobil telefonlar ve içerisindeki tüm saklama alanları.
 6. 4.1.10.Kağıt.
 7. 4.1.11.Manuel veri kayıt sistemleri.
 8. 4.1.12.Yazılı, basılı, görsel ortamlar.
 9. 4.1.13.Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi gibi çevre birimler.
 10. 4.1.14.Optik diskler.
 11. 4.1.15.Flash bellekler.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI VE İMHASINI GEREKTİREN DURUMLAR

 

Aşağıda belirtilen kapsamda bir ihlal olması durumunda potansiyel güvenlik ihlal durumu kabul edilerek Şirketimiz tarafından önlem alınacaktır. Şirketimiz kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.

 

 

 

  1. Kişisel Verilerin Saklanmasını Gerektiren Durumlar

 

Şirketimiz (I) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (II) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (III) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (IV) hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması (V) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (VI) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde kişisel verileri mevzuata uygun olarak saklamakla yükümlüdür.  Şirketimiz ayrıca; (I) Açık Rıza alınması, (II) Kanun’un 5(2) ve 6(3) maddelerinde yer verilen istisnaların bulunması durumunda Kişisel Verileri saklama hakkını haizdir. 

 

  1. Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Durumlar

 

 1. 5.2.16.Kanuna Aykırılık

 

Şirketimiz Kişisel Verileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtildiği şekle aykırı olarak işlemeyeceğini taahhüt eder. 

 

Şirketimiz anılan kanunun 5 ve 6. maddelerindeki Kişisel Verilerin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi şartlarındaki istisnalar mevcut olmadığı sürece;

 

 1. Kanun’da belirtilen istisnalar dışında açık rızasını almadığı kişilerin kişisel verilerini saklamaz.
 2. Özel nitelikli kişisel verileri sakladığı durumlarda, verileri mevzuatta yer alan düzenlemelere bağlı kalarak işler. Bu kapsamda Kanun’un 6(4) maddesi kapsamında Kurul tarafından belirlenmiş ya da belirlenecek tedbirleri alır.

 

 

 1. Veri İşleme Şartlarının Ortadan Kalkması

 

Şirketimiz veri işlenme şartlarının güncelliğinden sorumludur ve bu sorumluluğunu tüm çalışanları ile paylaşır.

 

Çalışanlar ve veri sorumlusu veri işlenme şartlarının tamamının ortadan kalktığı durumlarda veri işlemeye devam edemez. Şirketimiz şartların ortadan kalktığı kişisel verileri işbu Politika’ya uygun bir şekilde silmek, yok etmek ya da anonim hale getirmekle yükümlüdür. 

 

Şirketimiz aşağıda listelenen ve Yönetmelik içinde de belirtilen ilgili durumlarda veri işlenme şartlarının ortadan kalktığını kabul eder:

 

 1. Kişisel verileri işlemeye esas teşkil eden kişisel verilerin korunmasına dair üzenlemelerin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması,
 2. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması,
 3. Kişisel verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olması,
 4. Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,
 5. İlgili kişinin, Kanunun 11.maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verileri işleme faaliyetine ilişkin usule uygun başvuru yapması,
 6. Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 7. Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami süre geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, İŞLENMESİ VE İMHASI İÇİN ALINAN TEDBİRLER

 

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun şekilde saklanması, işlenmesi ve erişimini sağlamak için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetlerine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 

  1. VI.1.Teknik Tedbirler

 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı saklanması, işlenmesi ve erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

 1. 6.1.1.Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
 2. 6.1.2.Bu kapsamda virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılım ve donanımlar kurulmakta, düzenli yedeklemeler yapılmaktadır. 
 3. 6.1.3.Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır. Ağ güvenliğini sağlamak için gerekli yazılım ve donanım kurulmakta, yetki kontrolleri düzenli aralıklarla gerçekleştirilmektedir. 
 4. 6.1.4.Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği Veri Sorumlusuna raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 5. 6.1.5.Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme sistemi, yerel alan ağını oluşturan kenar anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımsal önlemler alınmaktadır.
 6. 6.1.6.Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 7. 6.1.7. Şifreleme yapılmaktadır. 
 8. 6.1.8.Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 9. 6.1.9.Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişisel veriler şifrelenerek    

       aktarılmaktadır.

 1. 6.1.10.Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 2. 6.1.11.Sızma testleri ile şirketimiz bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınmaktadır.
 3. 6.1.12.Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 4. 6.1.13.Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik 

                    önlemleri alınmaktadır.

          

 

  1. VI.2.İdari Tedbirler

 

Şirketimiz tarafından Kişisel Verilerin hukuka aykırı saklanması, işlenmesi ve erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

 1. 6.2.3.Şirketimiz, çalışanlarını kişisel verileri koruma mevzuatı kapsamında bilgilendirmiş ve bu konuda gerekli eğitimlerden geçirmiştir. Eğitimler kapsamında, çalışanlara rolleri ve sorumlulukları anlatılmış, “yasaklanmadıkça her şey serbest” değil “izin verilmedikçe her şey yasak” prensibi hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Çalışanlar ile öğrendikleri kişisel verileri mevzuatta yer alan düzenlemeler ve görevleri dışında hukuka aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı, işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda gizlilik sözleşmeleri imzalanarak kişisel verilerin korunması adına gerekli taahhütler alınmıştır.
 2. 6.2.4.Şirketimiz çalışanları mevzuat kapsamında çalışanlarına veri güvenliği hükümleri içeren zimmet tutanakları imzalamaktadır.
 3. 6.2.5.Şirketimiz, çalışanlarını düzenli aralıklarla bilgilendirmeye devam edeceğini ve bilgilerini güncel tutacağını taahhüt etmektedir.
 4. 6.2.6.Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 5. 6.2.7.Şirketimiz, bünyesinde çalışanların olası veri ihlallerinde yapacaklarını belirtir “Kişisel Veri İhlali Olayı Yönetimi Yönergesi” “Kişisel Veri Olay Bildirim Formu” “Kişisel Veri Zayıflık Bildirim Formu” hazırlandı.
 6. 6.2.8.Sicile bildirim yapılabilmesi için gerekli hazırlıklarını tamamlayarak bildirimi gerçekleştirmiştir.
 7. 6.2.9.Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
 8. 6.2.10.Şirketimiz tarafından veri işlemeye başlamadan önce ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
 9. 6.2.11.Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında işbu Politika kapsamında gerekli düzenlemeleri yapmıştır.
 10. 6.2.12.Veri Envanteri hazırlanmış ve kişisel verilerin işlenmesi, muhafazası ve aktarılmasına ilişkin sözleşmelerde gerekli hükümlere yer vermiştir.
 11. 6.2.13.İhlal durumunda kurumsal iletişim prosedürleri ve bilgilendirme süreçlerini işbu Politika ile belirlenmiştir.

 

  1. VI.3.Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

 

Şirketimiz 6698 Sayılı Kanunun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde oluşturduğu Komite aracılığı ile gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketimizin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.  

 

 1. VII.KİŞİSEL VERİLERİN YETKİSİZ BİR ŞEKİLDE İFŞASI 

 

Şirketimiz, Kanun’da, KVK Düzenlemelerinde ve işbu Politikada yer verilen kişisel veri güvenliği yükümlülüklerinin ihlali durumlarında izlenecek prosedürü işbu Politika kapsamında düzenlemiştir.

 

 

  1. VII.1.Şirketimiz Bünyesinde Gerçekleşen İhlaller

 

Bir çalışan herhangi bir ihlal tespit etmesi veya olası bir ihlalle karşılaşması durumunda ihlali devam ediyorsa durdurmak ve sona ermişse boyutunu tespit etmek adına ilk önlemleri alır ve Şirketimiz bünyesinde oluşturulan komisyona haber verir. Akabinde komisyon, veri sorumlusunu durumdan haberdar eder. Veri Sorumlusu ihlalin tespitini takip eden 72 saat içerisinde ihlalin boyutu, kapsamı ve sonuçlarını raporlayarak Kurum ile paylaşır. 

 

  1. VII.2.Üçüncü Kişiler Bünyesinde Gerçekleşen İhlaller

 

Veri sorumlusu Şirketimiz çalıştığı üçüncü bir kişinin herhangi bir ihlal tespit etmesi veya olası bir ihlalle karşılaşması durumunda, haber verilmesini takip eden ihlalin boyutu, kapsamı ve sonuçları hakkında karşı taraftan elde ettiği bilgileri raporlayarak Kurum ile paylaşır.  

 

 1. VIII.KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

 

Kişisel Verilerin İmhası, verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi şeklinde üç farklı şekilde sağlanabilir. İmha işlemindeki amaç, kalan veriler ile gerçek kişiye ulaşabilmenin mümkün olmamasıdır. Şirketimiz, Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi ile ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.

 

  1. VIII.1.Kişisel Verilerin Silinmesi

 

Tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi; söz konusu kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

 

Veri sorumlusu, ilgili politika ve prosedürlerinde kişisel verilerin silinmiş sayılması için Yönetmelik madde 7(3)’te belirtilen koşulların nasıl sağlandığını açıklar. Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçasını teşkil eden ve otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi; tarama yoluyla veya sayısallaştırılmadan elektronik ortama aktarılan kağıt halindeki gerekli olmayan kişisel verilerin anonim hale getirilmesi yoluyla gerçekleştirilme işlemi, Şirketimizin verileri tamamen veya otomatik yollarla işlediği durumlarda yapılır ve Şirketimiz kişisel verileri sildiği durumlarda, verileri hiçbir şekilde erişilemez veya tekrar kullanılamaz hale getirir. Şirketimiz bu işlemi yaparken verilerin hiçbir kullanıcı tarafından erişilemez veya tekrar kullanılamaz olduğunu garanti eder. Bu garanti, Şirketimizin sorumluluğu altındadır. 

 

Belirtilen silme yöntemleri, Yönetmelik’e bağlı olup ilgili durumlarda güncellenmesi Şirketimizin sorumluluğundadır.

 

 

  1. VIII.2.Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

 

Yok Etme işlemi, Şirketimizin verileri fiziksel kayıt ortamlarında işlediği durumlarda yapılacaktır ve Şirketimiz bu verileri erişilemeyecek, tekrar kullanılamayacak ve tekrar geri getirilmesi mümkün olmayacak hale getirmekle yükümlüdür.

 

Yok Etme işlemleri sırasında Şirketimiz çalışanları, yok edilecek ilgili verileri bildirmekle yükümlüdür.

 

  1. VIII.3.Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi

 

Anonim hale getirme işlemi, Şirketimizin kişisel verileri tamamen veya otomatik yollarla işlediği durumlarda, bu verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. 

 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi sırasında Şirketimiz işbu Politika kapsamında belirtilen yöntemleri kullanılabilir. 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA YÖNTEMLERİ VE SÜRECİ

 

Kişisel verilerin imhası için Şirketimiz imha sırasında kullanılabilecek tüm yöntemleri işbu Politika’da tanımlar. Veri sorumlusu, işbu Politika içerisindeki uygun yöntemi uygun duruma göre belirleyerek uygulamakla yükümlüdür. 

 

  1. IX.1.Silme

 

Kişisel verilerin silinmesi sırasında veri sorumlusu aşağıdaki yöntemlerden uygun olanı seçerek silme işlemini gerçekleştirir:

 

 1. Bulut Sistemleri

Bulut sisteminde bulunan veriler silme komutu verilerek silinir.  Anılan işlemi gerçekleştirilirken ilgili kullanıcının bulut sistemi üzerinde silinmiş verileri geri getir